ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

PROFFID:

Proffid Caribbean NV handelend onder de naam Proffid Caribbean NV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Curaçao onder nummer 93913

of

Proffid Aruba NV handelend onder de naam Proffid Aruba NV, geregistreerd bij de Kamer van Koophander te Aruba onder nummer 33811.0

De entiteit waarmee u de overeenkomst aangaat staat duidelijk vermeld op offerte(s) en factu(u)r(en)

Opdrachtgever:

de natuurlijke- of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd. Overeenkomst: De tussen PROFFID en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.

ART. 1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en Overeenkomst tussen PROFFID en Opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen PROFFID en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.4 Indien tussen partijen eenmaal de toepasselijkheid is overeengekomen van de algemene voorwaarden van PROFFID, dan gelden deze voorwaarden tevens voor alle toekomstige Overeenkomsten tussen partijen.

1.5 PROFFID is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, kan Opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen zijn bezwaren kenbaar maken. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van kracht, tenzij PROFFID akkoord gaat met beëindiging van de Overeenkomst.

1.6 Degene die namens een rechtspersoon een Overeenkomst met PROFFID wenst te sluiten, dient op verzoek van PROFFID zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

ART. 2: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1 Alle door PROFFID gedane aanbiedingen of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht PROFFID niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeengekomen gedeelte van de opgegeven prijs.

2.3 PROFFID kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ART. 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat PROFFID een aan Opdrachtgever toegezonden Overeenkomst of aanvraag-/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van Opdrachtgever diensten of goederen aan deze ter beschikking heeft gesteld.

3.2 Is voor de voltooiing van de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever PROFFID schriftelijk in gebreke te stellen.

3.3 Indien PROFFID gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan PROFFID ter beschikking heeft gesteld.

3.4 Opdrachtgever dient de door PROFFID benodigde informatie en stukken tijdig en volledig aan PROFFID ter beschikking te stellen, en wel zodanig dat PROFFID zijn werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan PROFFID te vergoeden.

3.5 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is PROFFID gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.6 PROFFID heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door PROFFID aan te wijzen derde, indien zulks naar het oordeel van PROFFID wenselijk of noodzakelijk is.

3.7 PROFFID is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

3.8 Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door PROFFID.

3.9 PROFFID is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of overheidsmaatregel, haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren dan wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

ART. 4: ANNULERING

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte opdrachten/zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ART. 5: OPSCHORTING EN ONTBINDING

5.1 PROFFID is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden indien:

– Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd;

– Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het faillissement is aangevraagd;

– ten aanzien van Opdrachtgever de wettelijke schuldsanering is uitgesproken of is aangevraagd;

– Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;

– ten laste van Opdrachtgever executoriaal beslag onder PROFFID is gelegd;

– ten laste van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven;

– een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;

– de Opdrachtgever is overleden;

– de door Opdrachtgever geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

5.2 PROFFID is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van PROFFID gevergd kan worden.

5.3 Indien PROFFID overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding dan wel tot betaling van kosten op enigerlei wijze ontstaan.

5.4 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die PROFFID vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

5.5 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de door de ontbinding ontstane directe en indirecte schade en kosten aan PROFFID te vergoeden.

ART. 6: KOSTEN EN BETALINGEN

6.1 Alle prijzen zijn in de valuta aangegeven op de offerte en/of factuur en  eventuele belasting  en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd zijn verwerkt op de offerte en/of factuur volgens de wetgeving van het land waarvandaan de offerte wordt aangeboden.

 6.2 De uiterlijke betalingstermijn bedraagt acht dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn van één of meerdere facturen, zijn alle facturen daarmee onmiddellijk opeisbaar geworden ongeacht de op de facturen vermelde betalingstermijn.

6.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

6.4 Vanaf dat moment is Opdrachtgever rente ad 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verschuldigd voor rekening van Opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 100 US Dollar, tenzij de wet anders bepaalt.

6.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PROFFID verschuldigde.

6.6 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dient Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk aan PROFFID kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren niet tijdig en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte kosten en worden de bezwaren niet meer in behandeling genomen.

6.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

ART. 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door PROFFID geleverde goederen blijven eigendom van PROFFID totdat Opdrachtgever aan zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst jegens PROFFID heeft voldaan.

7.2 In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens PROFFID, heeft PROFFID het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

7.3 Goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.4 Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht PROFFID daarvan terstond op de hoogte te stellen.

ART. 8: AUTEURSRECHTEN

8.1 Opdrachtgever garandeert PROFFID dat door de nakoming van de Overeenkomst of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken waaronder -maar niet uitsluitend-, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart PROFFID in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de wet of regelgeving geldend kunnen maken.

8.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is PROFFID bevoegd maar niet gehouden, de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat PROFFID door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal PROFFID de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft PROFFID steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals – maar niet uitsluitend- ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

8.4 De door PROFFID volgens hem vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor PROFFID bestaat, niet zonder schriftelijke toestemming, al dan niet in het kader van enig productieproces, worden verveelvoudigd.

8.5 Opdrachtgever verkrijgt na levering door PROFFID het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door PROFFID in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van art. 8.4. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

ART. 9: RECLAME

9.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.

9.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan PROFFID te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.

9.3 Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond -doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan PROFFID te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens PROFFID vervalt.

9.4 Opdrachtgever dient PROFFID in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.5 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

9.6 Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal PROFFID ter zijner keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig deel van de factuur crediteren.

9.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door PROFFID gemaakte kosten integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

ART. 10: OVERMACHT

10.1 Tekortkomingen van PROFFID in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

10.2 Tekortkomingen van PROFFID in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, storingen in het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator en storingen in netwerken, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden in ieder geval –maar niet uitsluitend-aangemerkt als niet aan PROFFID toe te rekenen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

10.3 PROFFID kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

10.4 Indien PROFFID zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen gedeelte respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PROFFID gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

ART. 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien PROFFID aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld.

11.2 PROFFID is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat PROFFID is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

11.3 Indien PROFFID aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is aansprakelijkheid van PROFFID beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 De aansprakelijkheid van PROFFID is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 PROFFID is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PROFFID aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan PROFFID toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 PROFFID is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 PROFFID is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever wanneer deze het gevolg is van onoordeelkundig of met de Overeenkomst en algemene voorwaarden strijdig gebruik van de systemen en programmatuur van PROFFID.

11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PROFFID of haar leidinggevende ondergeschikten.

ART. 12: VRIJWARING

12.1 Opdrachtgever vrijwaart PROFFID tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik door Opdrachtgever van de systemen en programmatuur van PROFFID of die anderszins verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan PROFFID toerekenbaar is.

12.2 Opdrachtgever is gehouden om PROFFID zowel in als buiten rechte bij te staan indien PROFFID wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen dan is PROFFID, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PROFFID en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

ART. 13: SUPPORTOVEREENKOMST

13.1 Een supportovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde termijn. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de overeengekomen periode, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop PROFFID de opzegging ontvangt. Opzegging is schriftelijk mogelijk per aangetekend schrijven.

13.2 De abonnementstarieven kunnen door PROFFID worden herzien. Wijzigingen van abonnementstarieven worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever bekend gemaakt.

13.3 Als blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat Opdrachtgever nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de Opdrachtgever de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan, is PROFFID gerechtigd de Overeenkomst op te schorten dan wel, indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het abonnementsgeld verschuldigd.

13.4 Indien een supportovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen worden beëindigd. De opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Indien er tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van zes maanden in acht te worden genomen. Bij opzegging met inachtneming van het vorenstaande zullen partijen nimmer zijn gehouden tot enige schadevergoeding.

ART. 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op elke Overeenkomst tussen PROFFID en de Opdrachtgever is het recht van toepassing van het land waar de offerte of factuur vandaan komt. Onverminderd het recht van PROFFID een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van PROFFID, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN